fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Sociaal Content Creators te Katwijk

1. Dienstomschrijving:

1.1. Sociaal Content Creators (hierna aangeduid als “het Bedrijf”) biedt sociaal content creatiediensten aan, waaronder maar niet beperkt tot het creëren van tekstuele en visuele inhoud voor sociale mediaplatforms.

2. Offertes en Prijzen:

2.1. Het Bedrijf zal offertes verstrekken voor de aangevraagde diensten.

2.2. Prijzen zijn gebaseerd op de huidige tarieven van het Bedrijf en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen na voorafgaande kennisgeving.

3. Betalingen:

3.1. Betalingen moeten worden gedaan volgens de in de factuur vermelde voorwaarden.

3.2. Bij te late betaling kan het Bedrijf rente en/of administratiekosten in rekening brengen.

4. Intellectueel Eigendom:

4.1. Het Bedrijf behoudt het intellectuele eigendom van alle gecreëerde content, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. Klanten krijgen een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de gecreëerde content voor de afgesproken doeleinden.

5. Wijzigingen en Annuleringen:

5.1. Wijzigingen aan de opdracht moeten schriftelijk worden aangevraagd en kunnen onderhevig zijn aan extra kosten.

5.2. Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend en kunnen onderworpen zijn aan annuleringskosten.

6. Productieplanning en Levering:

6.1. Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om de afgesproken deadlines te halen.

6.2. Vertragingen als gevolg van overmacht worden niet beschouwd als schending van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid:

7.1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde content.

7.2. Klanten zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

8. Verzekering:

8.1. Klanten worden geadviseerd om hun eigen verzekeringen af te sluiten, inclusief aansprakelijkheidsverzekering.

9. Geheimhouding:

9.1. Beide partijen verbinden zich ertoe vertrouwelijke informatie niet aan derden bekend te maken.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

10.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Katwijk.

11. Algemene bepalingen:

11.1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Aanmelden
INSCHRIJVEN

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Krijg tips voor content en social media. Raak geinspireerd door onze projecten.
close-link